ທ່ານເມື່ອຍກັບການບໍລິຫານ ແລະ ຄູ້ມຄອງແບບເກົ່າ? ເອົາລາຍງານຍາກບໍ? ກ່ອນຈະຮູ້ໄດ້ໂຕເລກຜິດດ່ຽງມັນຍາກບໍ?

ຝາກຂໍ້ມູນໄວ້ນຳພວກເຮົາ

ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ຫັນສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ, ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເຂົ້າຊ່ວຍ ບໍລິຫານ ແລະ ຄູ້ມຄອງ ອົງກອນ ຫຼື ທຸລະກິດຂອງ ພວກທ່ານ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ຊັດເຈນຂື້ນ.

ພັດທະນາໂປຼແກຼມ

ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໜ້າວຽກໂທ: 02058189995
  ລາຍລະອຽດ
 • ລະບົບໂປຼແກຼມ Point Of Sale (POS)
 • ລະບົບໂປຼແກຼມ ERP
 • ລະບົບໂປຼແກຼມ Core
 • ໂປຼແກຼມຄູ້ມຄອງພະນັກງານ
 • ໂປຼແກຼມຄູ້ມຄອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ
 • ລະບົບເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ Online
 • ໂປຼແກຼມຄູ້ມຄອງໂຮງແຮມ-ເຮືອນພັກ-ອາພາດເມັ້ນ
 • ພັດທະນາຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ
 • ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້

ພັດທະນາ Mobile App

ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໜ້າວຽກໂທ: 02058189995
  ລົງທະບຽນ
 • Mobile App ໂຄສະນາຂ່າວສານອົງກອນ
 • Mobile App ໂຄສະນາສິນຄ້າ
 • Mobile App ຂາຍເຄື່ອງ Online
 • Mobile App ສ່ັງຊື້ Online
 • Mobile App ຂໍ້ມູນສະຖານທີ ແລະ ຄົ້ນຫາ
 • Mobile App ຂ່າວສານ ຫຼື eBook
 • Mobile App ຊ່ອງໂຄສະນາ Video
 • Mobile App ອື່ນໆ ຕາມໜ້າວຽກພວກທ່ານ
 • ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້